Bigbasket

  •     Ahmedabad * Gandhinagar * Bangalore * Mumbai * Delhi * Gurgaon * Kolkata * Chennai         Nashik * Noida * Pune * Surat 

     Metro Cash & Carry

  •      Bangalore * Mumbai * Delhi
  •  * Hyderaba * Surat

   Westside

  •      Mumbai * Ahmedabad * Banglore * Baroda * Chandigarh * Hyderabad * Kolkata *Surat 

    Foodhall

  •      Mumbai 

    Hypercity

  •      Mumbai